Analysmodeller

Affärsutveckling och Analys

Flowy erbjuder ett stort antal basanalyser som hjälper till att vässa organisationens affärsutveckling. Vid behov och önskemål tar vi även fram mer skräddarsydda analyser i samråd med dig som kund.
Samtliga analyser presenteras i en skriftlig rapport med tillhörande sammanfattning, rekommendation och slutsats. Flertalet av våra kunder önskar även en muntlig presentation av och diskussion om rapporten.

Tvillinganalys

Syfte: Ger ett underlag för mediaplanering; inköp av adresser, inköp av annan direktmedia, print, online, film mm.

• För en utvald grupp, t ex de som responderat på föregående kampanj: hur ser deras sociodemografiska profil ut?

• Gruppen jämförs mot offentlig data ur befolkningsregistret och andra tillgängliga källor t ex TNS Sifo och MOSAIC.

Lönsamhetsanalys: Livstidsvärde

Syfte: Ger ett underlag för beslut av typen: Hur mycket får det kosta att rekrytera en ny kund? Hur lång tid tar det att nå break-even för en nyrekryterad kund?

• Flowy analyserar intäkt över tid i relation till avhoppsgrad över tid, vilket ger ett beräknat livstidsvärde för varje nyrekryterad kund.

Kundstrukturanalys:

Syfte: Att ge dig en helhetsbild av er prenumerationsstock och ge underlag för strategiska beslut för prenumerationsverksamheten. Analysen ger svar på frågorna:

• Hur ser intäktsdynamiken och kundprofilen ut?

• Hur ser nyckeltalen ut som påverkar nettoantalet kunder? En beskrivning av lojalitetsgrad, avhoppsandel, samt inflöde av nya kunder i ett helårsperspektiv

• Hur beroende är den totala intäkten av de mest värdefulla kunderna? Hur ser potentialen ut i de segment som i nuläget bidrar med lägre intäktsnivåer?

Scoringmodell för att predicera responsbenägenhet:

Syfte: Att kunna ”flagga upp” varje prenumerant i basen med en sannolik responsbenägenhet. Vilket blir ett handfast underlag för att kunna göra effektiva kampanjurval.

• Analys av tillgänglig data i er kundbas.

• Resulterar i en s.k scoringmodell, vilket skapar en ny segmentering: Responsbenägenhet.

• Scoringmodellen appliceras sedan månadsvis på hela prenumerationsstocken och uppdaterar segmenteringen.

• Urval för kampanjer görs med hjälp av segmenteringen. Resultatet ger en kunskapsbank av nyckeltal för att kunna planera och effektberäkna nya kampanjer.